Изборни предмети за образовни профил кувар

 

Листа изборних предмета према програму образовног профила кувар, будући други разред

Стручнипредмети

 

 

 

ИЛИ

Општеобразовнипредмети

1.

Пословни страни језик 2

1.

Изабрани спорт 1    1+1

2.

Познавање животних намирница

2.

Ликовна култура    1+1

3.

Пословна информатика у туризму и угоститељству*

3.

Музичка култура    1+1

 

Листа изборних предмета према програму образовног профила кувар, будући трећи разред

Стручни предмети

 

 

 

ИЛИ

Општеобразовни предмети

1.

Пословни страни језик  2

1.

Страни језик I   1+1

2.

 Психологија у туризму и угоститељству  2

2.

 Изабрани спорт 1   1+1

3.

 Маркетинг у туризму и угоститељству  2

3.

Историја (одабране теме)   1+1

4.

Oпшта туристичка географија 2