Наставничко веће

Наставничко веће чине:

 • наставници теоријске наставе
 • наставници практичне наставе
 • стручни сарадници

НАДЛЕЖНОСТ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

Наставничко веће:

 • разматра предлог Школског програма (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), Развојног плана, Годишњег плана рада школе, извештаја о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању
 • прати остваривање програма образовања и васпитања
 • стара се о остваривању циљева и задатака образовања и васпитања
 • утврђује план рада Наставничког већа за Годишњи план рада школе
 • разматра и усваја извештаје о успеху ученика на крају класификационих периода, полугодишта и школске године
 • разматра и усваја извештај тима за појачан васпитни рад са ученицима на крају класификационих периода, полугодишта и школске године
 • предлаже три представника из реда запослених у Школски одбор
 • именује чланове стручног актива за развој школског програма
 • даје мишљење о кандидатима за избор директора
 • даје мишљење у поступку стицања звања наставника и стручних сарадника
 • прати и утврђује резултате рада ученика
 • анализира стање опремљености појединих наставних области опремом и наставним средствима и степен њихове употребе у процесу образовно-васпитног рада
 • планира и организује различите облике ваннаставних активности ученика
 • на предлог стручних већа врши избор наставних облика метода рада и наставних средстава
 • доноси одлуку о употреби уџбеника и друге уџбеничке литературе у Школи
 • разматра и одлучује о предлогу плана и програма екскурзија и разматра извештаје о њиховој реализацији
 • разматра учешће ученика на такмичењима и постигнуте резултате
 • разматра распоред часова
 • разматра распоред одељењских старешинстава
 • разматра питања од интереса за образовање ванредних ученика
 • доноси одлуку о полагању допунских испита за преквалификацију и доквалификацију
 • утврђује испуњеност услова за завршетак школовања у року краћем од прописаног
 • додељује похвале и награде ученицима
 • доноси одлуку о избору ученика генерације
 • доноси одлуке о изрицању васпитно-дисциплинских мера из своје надлежности
 • разматра предлог директора о броју и саставу стручних већа за области предмета
 • на предлог директора разматра план уписа ученика
 • одлучује о ослобађању ученика од наставе физичког васпитања на основу предлога лекара
 • на предлог стручног већа за матурски испит утврђује задатке за практичан рад и време за израду
 • на предлог стручног већа утврђује задатке за практичан рад за сваки образовни профил, начин и место израде као и потребно време за завршни испит
 • обавља и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим општим актима школе

Наставничко веће за свој рад одговора директору Школе.