Орган управљања - Школски одбор

Орган управљања у Угоститељско-туристичкој школи је Школски одбор.

Школски одбор има девет чланова, укључујући и председника.

НАДЛЕЖНОСТ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Школски одбор:

 1. доноси статут Школе, правила понашања у Школи и друге опште акте Школе и даје сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова
 2. доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада Школе, усваја извештаје о њиховом остваривању и Извештај о вредновању и самовредновању
 3. утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије
 4. доноси финансијски план Школе у складу са Законом
 5. доноси план јавних набавки Школе
 6. усваја Извештај о пословању Школе, Годишњи обрачун, Извештај о извођењу екскурзије
 7. одлучује о давању на коришћење, односно у закуп школског простора
 8. одлучује о проширеној делатности Школе, статусној промени, промени назива и седишта Школе у складу са Законом
 9. расписује конкурс, најкасније три месеца пре истека мандата директора и бира директора Школе
 10. одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора Школе
 11. доноси одлуку о постављању вршиоца дужности директора у складу са Законом
 12. разрешава директора Школе дужности у складу са Законом
 13. даје мишљење директору Школе у поступку одлучивања о избору наставника и стручног сарадника за пријем у радни однос
 14. именује чланове Стручног актива за развојно планирање
 15. образује комисије из своје надлежности уколико се за то укаже потреба
 16. разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно - васпитног рада
 17. доноси План стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању
 18. одлучује по приговору, односно жалби на решење директора
 19. доноси одлуку о покретању поступка за именовање чланова Школског одбора најкасније два месеца пре истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора
 20. врши и друге послове утврђене Законом, овим Статутом и другим општим актом

* Председник и чланови Школског одбора обављају послове из своје надлежности без накнаде.