О парламенту

У Угоститељско-туристичкој школи у Београду, сваке школске године организује се ученички парламент. Њега чине по два представника сваког одељења у школи, бира се сваке године и има председника. Ученички парламент, између осталог, даје мишљења и предлоге стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње. Представници Ученичког парламента учествују саветодавно у раду појединих органа школе, у складу са важећим статутом Угоститељско-туристичке школе.

Програм рада парламента саставни је део годишњег програма рада школе.

Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената.

У раду којих органа школе учествују представници ученичког парламента?

Школски одбор

  • Седницама Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања.
  • Проширени састав Школског одбора укључује два пунолетна ученика које бира ученички парламент школе са правом одлучивања.

Стручни органи, тимови и педагошки колегијум школе

  • Седницама стручних органа школе могу да присуствују представници ученичког парламента, без права одлучивања.

Стручни актив за развојно планирање

  • Ученички парламент има једног представника у Стручном активу за развојно планирање.

Стручни актив за самовредновање рада Школе

  • У самовредновању рада школе учествују стручни органи, савет родитеља, ученички парламент, директор и школски одбор.

Напомена: Одељењски старешина помаже у раду одељењске заједнице, и представницима ученика у ученичком парламенту.

Рад парламента

2014. година

Ученички парламент чине по 2 представника из сваког одељења – укупно 76 чланова.

Сходно члану 103 Закона о систему образовања и васпитања који се односи на права детета и ученика и члану 105 истог Закона који омогућује организовање Ученичког парламента.

Парламент на својој седници од 12. 9. 2014. године, усвојио је следећи програм рада.

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ И САРАДНИЦИ ВРЕМЕ
Упознавање са правима, обавезама и одговорностима ученика информисање секретар школе, стручни сарадници, наставници грађанског васпитања, социологије до 12. 9. 2014.
Конституисање парламента јавно прозивање секретар школе, стручни сарадници, наставници грађанског васпитања, социологије до 12. 9. 2014.
Избор председника, заменика и записничара тајно гласање изабрано тело које прати регуларност гласања састављено од ученика, наставника и сарадника – изборна комисија до 12. 9. 2014.
Усвајање пословника о раду јавно гласање председник и изборна комисија до 15. 9. 2014.
Предлог програма рада и његово усвајање упознавање, дискусија јавно гласање, усвајање председник, чланови парламента до 12. 9. 2014.
Избор 2 представника парламента који учествују у раду ШО, односно 2 пунолетна представника за проширени сазив Школског одбора јавно гласање председник и изборна комисија, чланови парламента до 12. 9. 2014.
Избор ученика - чланова Стручног актива за развојно планирање јавно гласање председник, изборна комисија, чланови парламента до 12. 9. 2014.
Избор ученика - чланова Стручног актива за самовредновање рада школе јавно гласање председник, изборна комисија, чланови парламента до 12. 9. 2014.
Формирање посебних тела која ће се бавити специфичним проблемима у школи: насиље, безбедност, похађање практичне наставе, хигијена и правила понашања, ваннаст. aктив. избор уџбеника и стручне литературе, екскурзије итд. дискусија, расправа, јавно гласање председник парламента, наставници задужени за рад са парламентом, стручни сарадници, чланови парламента до 30. 9. 2014.
Израда програма рада формираних тела и избор ученика главног координатора дискусија, усаглашавање председник парламента, наставници задужени за рад са парламентом, стручни сарадници до 30. 10. 2014.
Давање мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о питањима од интереса ученика учешће у раду, у дискусији, расправи, доношењу закључака или предлога мера председник, изабрани представници, руководиоци стручних органа, председник Школског одбора, директор, председник Савета родитеља и др. током године, интензивније по завршетку класификац. периода
Извештавање о раду, активностима и успешности у реализацији дискусија, расправа, закључци. предлог мера за побољшање ефикасности председник парламента и представници – координатори тела задужени за одређене области током године, након предузетих активности
Извештавање о успешности учешћа у раду стручних органа и стручних актива извештај председник парламента и представници – координатори тела током године, након активности