Одељењско веће

Ради организовања и остваривања образовно-васпитног рада, у сваком одељењу Угоститељско-туристичке школе формира се Одељењско веће.

Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.

НАДЛЕЖНОСТ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА

Одељењско веће:

 • усклађује рад свих наставника који изводе наставу у одељењу и стручних сарадника
 • остварује увид у резултате рада и владања ученика, анализира резултате које постижу ученици на крају тромесечја, полугодишта и на крају године
 • утврђује и усклађује распоред писменог проверавања знања
 • предузима мере за усклађивање рада ученика у процесу образовања и васпитања у одељењу
 • утврђује на предлог предметног наставника закључну оцену из предмета и оцену из владања на предлог одељењског старешине
 • предлаже ученике за ванредно напредовање
 • предлаже ученике за доделу похвала и награда
 • разматра извештај одељењског старешине о појачаном васпитном раду и предузетим мерама
 • изриче васпитно-дисциплинске мере ученицима у оквиру своје надлежности
 • предлаже наставничком већу програм екскурзија, такмичења и сл.
 • разматра питања покренута на родитељским састанцима
 • упознаје се са условима живота и рада ученика и предлаже мере наставничком већу за побољшање уочених недостатака
 • обавља и друге послове у складу са законом и општим актом