2019 - 1.4 Допунски услови осигурања ученика и студената за случај прелома кости услед несрећног случаја - незгоде