2022 - Јавни позив ЈН 05/2022 Набавка ученичких униформи

Код наручиоца Угоститељско-туристичке школе у Београду покренут је поступак ЈН 05/2022 -   Набавка ученичких униформи . 

који  је  објављен  на НОВОМ Порталу јавних набавки  дана 24.05.2022. године.

Приступ документацији је доступан на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

Поступак се спроводи према правилима отвореног поступка Закона о јавним набавкама 91/19.

У прилогу се налази  Јавни позив дел.бр. 46/10 од 23.05.2022.