2022 - Јавни позив 46/20 Набавка санитарних прегледа ЈН 0006/2022

Код наручиоца Угоститељско-туристичке школе у Београду покренут је поступак ЈН 0006/2022 -   Набавка санитарних прегледа,

који  је  објављен  на НОВОМ Порталу јавних набавки  дана 17.08.2022. године.

Приступ документацији је доступан на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

Поступак се спроводи према правилима отвореног поступка Закона о јавним набавкама 91/19.

У прилогу се налази Јавни позив дел.број 46/20 од 15.08.2022. године